תנאים והסכמים

אנו, מיטרוניקס בע"מ ומסונפינו ("מיטרוניקס", "אנו", "אנחנו", "שלנו"), הבעלים והמפעילים של אתרי האינטרנט של מיטרוניקס.


אנא קראו בקפידה את התנאים וההגבלות הבאים ואת מדיניות הפרטיות של מיטרוניקס (יחד: "התנאים"), מכיוון שהם מהווים הסכם בינכם, המשתמשים שמשתמשים באתרי האינטרנט שלנו ("אתם") לביננו. כאשר אתם מסכימים לתנאים אלו או נכנסים לאתרי האינטרנט או משתמשים בהם, אתם מביעים בכך את הסכמתכם לתנאים אלו. אם אינכם מסכימים לתנאים אלו, אינכם רשאים להיכנס לאתרי האינטרנט או לעשות בהם שימוש.


תנאים אלו מהווים את מלוא ההסכמה שבינכם לביננו ביחס לשימוש שלכם באתרי האינטרנט ומחליפים את כל ההסכמים, המשאים-ומתנים וההבנות, בין בכתב ובין בעל פה, בנוגע לאתרי האינטרנט.


אנו רשאים לשנות את התנאים על מנת להתאים אותם לשינויים טכניים, תפעוליים ומשפטיים. אנו נפרסם באתרי האינטרנט שלנו הודעה על שינויים שנעשו בתנאים, וייתכן שנשלח אליכם הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני פרק זמן סביר לפני שהשינויים ייכנסו לתוקפם. כאשר אתם ממשיכים להשתמש באתרי האינטרנט לאחר ששינויים כאמור נכנסו לתוקפם, אתם מביעים בכך את הסכמתכם לתנאים המתוקנים.


על אודות מיטרוניקס 


מיטרוניקס מספקת פתרון מלא לתחזוקת בריכות שחייה. אנו מציעים מגוון רחב של מנקי בריכות אוטומטיים, מערכות טיהור מים ידידותיות לסביבה ומוצרי בטיחות בבריכה, שמספק חוויית בריכה ייחודית לבעלי ומפעילי בריכות שחייה ביתיות ומסחריות ברחבי העולם. 


המוצרים שלנו כוללים כיסויים לבריכה, אזעקות לבריכה ומוצרים אחרים. אנו חברה מובילה בענף מנקי הבריכות הרובוטיים. "דולפין" הוא רובוט מנקה בריכות חדשני של מיטרוניקס, והוא בעל מורשת בת יותר מ-30 שנה בניקוי בריכות שחייה ביתיות ברחבי העולם. דרך אתרי האינטרנט שלנו, באפשרותכם לקבל מידע על אודותינו ועל אודות השירותים שאנו מציעים. כבעליו של רובוט מנקה בריכות, אתם רשאים גם לבצע רישום של המוצר שלכם באתרי האינטרנט שלנו ולהפעיל את האחריות על הרובוט שרכשתם. שימוש מקובל באתרי האינטרנט 


כאשר אתם משתמשים באתרי האינטרנט, אתם מסכימים לציית לכל הנחיות שימוש שאנחנו נמסור לכם מעת לעת ולכל הדינים, התקנות והכללים החלים. 

 

אתם מצהירים ומתחייבים כי: (1) החתימה על תנאים אלו וביצוע חובותיכם לפי תנאים אלו אינם מפירים, ולא יפרו, כל הסכם שאתם צד לו, או כל מסמך אחר המחייב משפטית שאתם מחויבים לו; ו-(2) לאחר שנחתמו ונמסרו, תנאים אלו יהוו התחייבות משפטית תקפה ומחייבת שלכם, הניתנת לאכיפה נגדכם בהתאם להגבלות שבתנאים אלו; 


אינכם רשאים להיכנס לאתרי האינטרנט או לעשות בהם שימוש – 


לשם, או בקשר עם, כל פעילות המהווה, או המעודדת, עבירה פלילית, היוצרת חבות אזרחית או המפירה בדרך אחרת כל דין חל או תקן ענפי חל

על מנת להעמיד בזמינות כל מידע וחומרים אשר מפירים זכויות של צד שלישי

על מנת לעסוק בכל פעילות המפריעה לפעולתם התקינה של אתרי האינטרנט או של פעילויות כלשהן המתנהלות באתרי האינטרנט, או המשבשת אותם; הגבלות


למעט כפי שהותר לכם מפורשות בתנאים אלו, אתם מסכימים כי לא תעשו, במישרין או בעקיפין, את הדברים הבאים: (1) תפיצו את אתרי האינטרנט, תמכרו אותם, תמחו אותם, תתחייבו בהם, תעבירו אותם, תשכירו אותם, תחכירו אותם, תלוו אותם, תרשו אותם ברישיון-משנה, תשנו אותם, תעבירו בהם בעלות לתקופה או תנצלו אותם בדרך אחרת בכל אופן שאינו מורשה; (2) תעשו שימוש באתרי האינטרנט במסגרת כל הסדר לשכת שירות; (3) תעתיקו את אתרי האינטרנט, או כל חלק מהם, תשכפלו אותם, תבצעו בהם התאמה, תיצרו יצירות נגזרות שלהם, תתרגמו אותם, תבצעו לוקליזציה שלהם, תתאימו אותם לסביבה ממוחשבת אחרת או תשנו אותם בדרך אחרת, בכל צורה או אופן או בכל אמצעי; (4) תקצרו (harvest) או תגרדו (scrape) כל תוכן או נתונים מאתרי האינטרנט; (5) תסירו או תשנו כל הודעה על זכות יוצרים או הודעה על זכויות קנייניות אחרות או כיתוב על זכויות מגבילות הכלול או נכלל באתרי האינטרנט; (6) תבצעו הידור לאחור, פירוק, הידור הופכי, הרכבה הופכית, תרגום הופכי או הנדסה הופכית בדרך אחרת של כל חלק מאתרי האינטרנט, או כל חלק מהם (למעט ורק ככל שכל הגבלה הנזכרת לעיל אסורה לפי הדין החל); (7) תעשו שימוש באמצעי כלשהו על מנת לגלות את קוד המקור של חלק כלשהו מאתרי האינטרנט; (8) תעקפו בדרך אחרת תפקודיות כלשהי השולטת בגישה לאתרי האינטרנט או המגינה עליהם בדרך אחרת; (9) תשנו כל חומר או תוכן שאנחנו מעמידים אותו בזמינות באתרי האינטרנט, למעט כפי שהותר מפורשות לפי תנאים אלו; (10) תפרצו את האבטחה של אתרי האינטרנט או תזהו נקודות תורפה כלשהן באבטחתם של אתרי האינטרנט בלא ידיעתנו ורשותנו מראש; או (11) תתירו לצד שלישי כלשהו לעסוק בכל אחד מן הדברים האמורים לעיל. כל ניסיון לעשות דבר מן הדברים האמורים לעיל הוא הפרה של זכויותיהם של מיטרוניקס ומעניקי הרישיון לה. אם תפרו הגבלות אלו, אתם עלולים להיות צפויים לתביעה משפטית ותשלום פיצויים. 


אנו רשאים בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי ובלא הודעה מוקדמת, למחוק כל חומר מן השרתים שלנו, במלואו או בחלקו. 

 

שירותים אינטראקטיביים 


מעת לעת ייתכן שנספק שירותים אינטראקטיביים באתרי האינטרנט שלנו, לרבות, בלא הגבלה: חדרי צ'אט, לוחות מודעות ועוד. 


שירותים אינטראקטיביים 


כאשר אנו מספקים שירותים אינטראקטיביים כלשהם, אנו נספק לכם מידע ברור על אודות סוג השירות המוצע, האם הוא מבוקר ובאיזו צורת בקרה נעשה שימוש (לרבות האם הבקרה היא על ידי אדם או באמצעי טכני). 


אנו נעשה כמיטב יכולתנו להעריך כל סיכונים אפשריים העומדים בפני המשתמשים (ובמיוחד בפני ילדים) מידי צדדים שלישיים כאשר הם משתמשים בשירותים אינטראקטיביים כלשהם המסופקים באתרי האינטרנט שלנו, ואנחנו נחליט, בכל אחד מן המקרים, האם מתאים לעשות שימוש בבקרה על השירות הרלוונטי (לרבות באיזה סוג של בקרה להשתמש) לנוכח אותם סיכונים. עם זאת, אין לנו כל חובה לפקח על כל שירות אינטראקטיבי שאותו אנחנו מספקים באתרי האינטרנט שלנו, להשגיח עליו או לקיים בקרה עליו, ואנו מחריגים מפורשות את אחריותנו לכל הפסד או נזק הנובעים משימוש בשירות אינטראקטיבי כלשהו על ידי משתמש באופן שמנוגד לאמות המידה שלנו בנוגע לתוכן, בין אם השירות מבוקר ובין אם לאו. 


השימוש בכל שירות מן השירותים האינטראקטיביים שלנו על ידי קטין כפוף להסכמתו של הורהו או אפוטרופסו. אנו מודיעים להורים המרשים לילדיהם לעשות שימוש בשירות אינטראקטיבי כלשהו כי חשוב שידברו עם ילדיהם על בטיחותם ברשת, מכיוון שאמצעי בקרה אינם חסינים מפני כשלים. יש ליידע קטינים המשתמשים בשירותים אינטראקטיביים כלשהם על הסיכונים הפוטנציאליים שהם עלולים להיתקל בהם. 


אמות מידה בנוגע לתוכן 


[אמות מידה אלו חלות על כל החומר שאתם תתרמו לאתרי האינטרנט שלנו (״תרומה״), ועל כל שירותים אינטראקטיביים הקשורים אליו]. 


אמות המידה בנוגע לתוכן חלות על כל אחד מחלקיה של כל תרומה, וגם על כולה. 


מיטרוניקס תקבע, לפי שיקול דעתה, האם תרומה מפירה את אמות המידה בנוגע לתוכן. 


תרומה חייבת: 

להיות מדויקת (כאשר היא מציינת עובדות). 

להיות דעה כנה (כאשר היא מציינת דעות). 

לעמוד בדרישות הדין החל בכל מדינה שממנה מפרסמים אותה. 


לתרומה אסור: 

להיות משמיצה כלפי אדם כלשהו. 

להיות גסה, פוגענית, מעודדת שנאה או מתסיסה. 

להתעמר, להעליב, לאיים או להשפיל. 

לקדם חומר מיני בוטה. 

לקדם אלימות. 

לקדם אפליה על בסיס גזע, מין, דת, לאום, מוגבלות, נטייה מינית או גיל. 

להפר כל זכות יוצרים, זכות במאגר מידע או סימן מסחר של אדם אחר כלשהו. 

להיות כזו שסביר שתַּטעה אדם כלשהו. 

להפר כל חובה משפטית שחבים בה כלפי צד שלישי, כדוגמת חובה חוזית או חובת אמון. 

לקדם כל פעילות בלתי חוקית. 

להוות ביזיון בית משפט. 

להיות מאיימת, פוגענית או לחדור לפרטיותו של אחד, או לגרום מטרד, אי-נוחות או חרדה מיותרת. 

להיות כזו שסביר שתטריד, תכעיס, תביך, תבהיל או תרגיז אדם אחר כלשהו. 

להתחזות לאדם כלשהו, או להציג מצג כוזב של זהותכם או של הקשר שלכם לאדם כלשהו. 

לתת רושם שהתרומה מגיעה ממיטרוניקס, אם זה לא המצב. 

לתמוך בכל פעולה בלתי חוקית או פלילית, כדוגמת (לצורך הדוגמה בלבד) הפרת זכויות יוצרים או שימוש לרעה במחשב, לקדם אותה, להסית צד כלשהו לבצע אותה, או לסייע לה. 

להכיל הצהרה לפיה ידוע לכם, או שאתם מאמינים, או שיש לכם יסוד סביר להאמין, שישנם אנשים בציבור שאליו מפרסמים, או עתידים לפרסם, את ההצהרה, אשר סביר שיבינו אותה כעידוד או המרצה אחרת, ישירים או עקיפים, לבצע, להכין או לחולל פעולות טרור. 

להכיל כל פרסומת או לקדם כל שירותים או קישורי רשת לאתרי אינטרנט אחרים. 


פרטיות והגנה על נתונים 


אנו משתמשים במידע האישי שלכם ומעבדים אותו בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו, הזמינה באתרי האינטרנט שלנו. 


קניין רוחני 


כל הזכויות, זכות הבעלות והזיקה באתרי האינטרנט, לרבות כל מאמרים, תמונות, קטעי קול, קטעי וידאו, עיצוב גרפי, נתונים ועיבודם וכן זכויות קניין רוחני אחרות, בין אם הן רשומות ובין אם לאו, וכל מוניטין המשויך אליהם, מצויים בבעלותנו או מורשים לנו ברישיון. למעט כפי שנאמר מפורשות, תנאים אלו אינם מעניקים לכם זכויות כלשהן ביחס לאתרי האינטרנט. 


סימני המסחר של מיטרוניקס (בין אם הם רשומים ובין אם לאו), שמה, הלוגו שלה ושם התחום שלה – הם רכושנו הבלעדי. אינכם רשאים להשתמש בהם, או בכל סימן או טקסט שהם דומים להם באופן מבלבל, בלא הסכמתנו המפורשת בכתב ומראש. 


סעיף זה ימשיך לעמוד בתוקפו לאחר סיומם של התנאים. 


אבטחת מידע 


מיטרוניקס ונותני שירותי האירוח שלה מפעילים מערכות, יישומים ונהלים לשם אבטחת המידע שלכם, על מנת למזער את הסיכונים לגניבה, נזק, אובדן מידע, או גישה או שימוש בלתי מורשים במידע. צעדים אלו מספקים אבטחה מבוססת העומדת בתקן הענפי. עם זאת, אף שאנו עושים מאמצים להגן על המידע שלכם, אין באפשרותנו להבטיח שהמערכות שלנו יהיו חסינות מפני כל עוולות, תקלות, יירוטים או גישה בלתי חוקיים, או סוגים אחרים של ניצול לרעה ושימוש לרעה. 


כתב מיאון אחריות 


אתרי האינטרנט מסופקים לכם על בסיס "כמות שהם" ("as is") ו"בהתאם לזמינות", עם כל הליקויים ובלא אחריות מכל סוג שהוא, ומיטרוניקס ממאנת בזאת מפורשות לקבל על עצמה כל אחריות, מפורשת, משתמעת או לפי חיקוק, לרבות, גם אך לא רק, האחריות המשתמעת לסחירות, כשירות למטרה מסוימת, זכות בעלות או אי-הפרה. מיטרוניקס אינה אחראית לכך ש-: (1) אתרי האינטרנט יעמדו בדרישותיך; (2) פעולת אתרי האינטרנט תהא בלתי מופרעת או תהא בלא וירוסים או בלא שגיאות; (3) האתרים יפעלו עם יישום אחר כלשהו או מערכת או מכשיר מסוימים כלשהם, או יהיו תואמים אותם; או (4) ליקויים באתרי האינטרנט יהיו ניתנים לתיקון או יתוקנו. אתם מאשרים ומסכימים כי, במידה המרבית שמתיר הדין, מלוא הסיכון הנובע משימושכם באתרי האינטרנט חל אך ורק עליכם. אתרי האינטרנט עשויים להיות כפופים למגבלות, עיכובים ובעיות אחרות המתעוררות באופן טבעי במסגרת השימוש באינטרנט ובתקשורת אלקטרונית. מיטרוניקס אינה אחראית לכל עיכובים, כשלים במסירה, או נזק אחר הנובע מבעיות כאלו. 


הגבלת אחריות 


במידה המרבית שמתיר הדין, בשום מקרה מיטרוניקס לא תחוב כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו על הפסד רווחים או הכנסה, או על כל נזקים עקיפים, עונשיים, מיוחדים, נזקים לדוגמה, נזקים אגביים, תוצאתיים או נזקים אחרים הנובעים מתנאים אלו או מן השימוש באתרי האינטרנט או מאי-היכולת להשתמש בהם, או הקשורים אל אלו, אף אם נמסר להם על אפשריותם של נזקים אלו. אחריותה המצרפית הכוללת של מיטרוניקס לפי תנאים אלו בנוגע לשימוש באתרי האינטרנט או לאי-היכולת להשתמש בהם, בין אם היא מבוססת על הפרת התחייבות, חוזה, עוולה (לרבות רשלנות) ובין בדרך אחרת, לא תעלה בשום מקרה על סכום של מאה דולרים ($100.00). 


שיפוי 


אתם תשפו אותנו, ואת נושאי המשרה שלנו, הדירקטורים שלנו, בעלי מניותינו ועובדינו ("הצדדים המשופים") ותשחררו את הצדדים המשופים מאחריות מפני וכנגד כל התביעות, ההפסדים, החבויות, הנזקים, פסקי הדין, הקנסות, התשלומים, העלויות או ההוצאות, המיסים או הריבית או הקנס עליהם, לרבות, בלא הגבלה, שכר טרחת עורכי דין והוצאות סבירים הנגרמים בקשר לכל טענה, תביעה, תובענה, הליך או חקירה, בין אם אזרחיים, פליליים, מינהליים או חקירתיים, הנובעים מן השימוש שלכם באתרי האינטרנט או בקשר לאותו שימוש, מהפרה של תנאים אלו או של כל חוק או תקנה חלים על ידיכם, מהפרתן של זכויות כלשהן של צד שלישי כלשהו על ידיכם ומרשלנות או התנהגות בלתי הולמת במזיד שלכם. 


סעיף זה ימשיך לעמוד בתוקפו לאחר סיומם של התנאים. 


הפרת התנאים 


אי-עמידה בתנאים עלולה להוביל לנקיטת כל הפעולות הבאות, או פעולות כלשהן מתוכן, על ידינו: 

ביטול מיידי, זמני או קבוע של זכותכם לעשות שימוש באתרי האינטרנט שלנו. 

הסרה מיידית, זמנית או קבועה של כל תרומה שהעליתם לאתר האינטרנט שלנו. 

מסירת התרעה לכם. 

הליכים משפטיים נגדכם לקבלת החזר של כל העלויות על בסיס שיפוי (לרבות,אך לא רק, עלויות מינהליות ומשפטיות סבירות) הנובעות מן ההפרה.  

צעדים משפטיים נוספים נגדכם. 

גילוי, לרשויות אכיפת החוק, של המידע שאנחנו סבורים באופן סביר שנחוץ או נדרש לפי דין לגלותו. 


דין מסדיר; סמכות שיפוט תנאים אלו מוסדרים על ידי הדין הישראלי. כל תביעה משפטית תתנהל בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב שבישראל. השימוש שלכם באתרי האינטרנט עשוי להיות כפוף גם לדינים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים אחרים. במידה המותרת לפי הדינים החלים, כל תביעה, תובענה או הליך המוגשים על ידיכם לא יוגשו בשום מקרה יותר משנה אחת (1) לאחר שנוצרה עילת התביעה. 


סעד מניעתי 


אתם מסכימים כי הפרה של תנאים אלו תגרום למיטרוניקס נזקים בלתי הפיכים, שפיצויים כספיים לא יהיו סעד הולם עליהם, ומיטרוניקס תהא זכאית לסעד שביושר נוסף על כל תרופות שיהיו לה לפי תנאים אלו או בדין בלא להפקיד ערבות, בטוחה אחרת או הוכחת נזקים


שינויים וזמינות 


אנו נעשה מאמצים לדאוג לכך שאתרי האינטרנט יפעלו ביעילות ויהיו זמינים בכל עת. עם זאת, פעולת אתרי האינטרנט תלויה בגורמים שונים כדוגמת תוכנה, חומרה ורשתות תקשורת. גורמים אלו, מטבעם, אינם חפים מתקלות. 

 

אנו איננו מתחייבים שאתרי האינטרנט יפעלו ללא הפרעה או בלא שגיאות. אירועים כאלו לא ייחשבו כהפרה של תנאים אלו. 


ייתכן שאנו נשנה או נשפר את אתרי האינטרנט שלנו, וייתכן שנציע שירותים ותכונות נוספים, בלא עלות או כפוף לתשלום נוסף. ייתכן שהשירותים והתכונות נוספים יוסדרו על ידי תנאים נוספים או שונים. 


מעת לעת ייתכן שנשנה את מבנה אתרי האינטרנט, את המתווה, העיצוב או התצוגה שלהם, וכן את היקפם וזמינותם של המידע והתוכן שבהם, בלא לתת כל הודעה מוקדמת. סביר ששינויים מסוג זה, מטבעם, יובילו לתקלות או יגרמו לאי-נוחות. אנו לא נהיה אחראים לכל תוצאה של שינויים אלו, ולכשלים הנובעים מהם. 


הודעות 


ייתכן שאנו ניצור עמכם קשר ונשלח לכם הודעות באמצעות הדואר האלקטרוני. באפשרותכם ליצור קשר עמנו בכתובת: ContactPrivacy@maytronics.com.  שונות 


אם הוראה כלשהי שבתנאים אלו היא, או נעשית, בעת כלשהי או מכל סיבה שהיא, בלתי ניתנת לאכיפה או בטלה, שום הוראה אחרת שבתנאים אלו לא תושפע כתוצאה מכך, ויתר ההוראות ימשיכו לחול באותו התוקף כאילו ההוראות הבלתי ניתנות לאכיפה או הבטלות האמורות לא הוכנסו לתנאים אלו; ובלבד שכתוצאה מכך לא תיפגע יכולתו של מי מן הצדדים לקבל, באופן מהותי, את הביצוע, על ידי הצד האחר, שעליו הוסכם. מובן בזאת מפורשות כי במקרה שמי מן הצדדים בעת כלשהי לא יבצע תנאי כלשהו שבתנאים אלו, והצד האחר לא יאכוף את אותו תנאי, אי-האכיפה, בכל עת שהיא, לא תהווה ויתור על תנאי כלשהו ולא תמנע אכיפה בכל עת אחרת. הכותרות וכותרות הסעיפים הנכללות בתנאים אלו לא תיחשבנה כחלק מן התנאים, אלא נועדו לצורך הנוחות בלבד. 


  • עדכון אחרון: 7 באפריל 2019