שיוויון מגדרי

מיטרוניקס

מיטרוניקס מאמינה ודוגלת בגיוון ושוויון ומברכת על ההזדמנות לעודד שוויון מגדרי.

בהתאם לדרישות החוק מצ"ב דוח לשנת 2022:

אחוז הגברים והנשים ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש פערי השכר בין נשים וגברים בשכר ברוטו פערי השכר בין נשים וגברים בשכר קובע לפיצויים קבוצת פילוח
נשים גברים
66% 59% -6% -3% א׳
75% 69% -7% 1% ב׳
57% 49% -5% -3% ג׳
71% 47% -2% 1% ד׳
62% 56% -7% 3% ה׳
64% 53% -4% -3% ו׳
83% 36% -19% -10% ז׳

דוח שנתי

2022

שם מקום העבודה

מיטרוניקס בע"מ

תאריך הוצאת הדו"ח

06/2023

פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי: 

מדרג היררכי ועיסוק – סה"כ 7 קבוצות

הסבר לפערי שכר

שכר והתנאים הנלווים בחברה משולמים על בסיס קריטריונים מקצועיים. הבדלים בשכר, ככל שנמצאו מוסברים בניסיון מקצועי, השכלה, היקף עבודה בשעות נוספות, ייחודיות תפקיד, הכשרות או הסמכות, וותק וכיו"ב.

* לא קיימים בחברה עובדים שמשולמת להם השלמה לשכר המינימום