קוד התנהלות לספקים

לשרשרת האספקה שלנו:מיטרוניקס בע"מ וחברות הבת שלה (להלן "החברה") מחויבות לשיטות ונהלי עבודה הנוגעות ליושרה בהתנהלות העסקית, כולל בהתנהלותנו מול הספקים, הקבלנים והיועצים מולם אנו עובדים. המחויבות שלנו לפעול על פי אמות מידה אתיות היא גורם חשוב המאפשר לנו לעמוד ביעדים העסקיים שלנו ובדרישות השוק של ימינו.

מטרת הקוד היא לרתום את מחויבותם של הספקים, קבלני המשנה והיועצים שלנו (ביחד, "שרשרת האספקה") להתנהלות עסקית אתית העומדת בדרישות התאימות.

בנוסף להוראות הספציפיות של קוד התנהלות זה ("הקוד") ולכל מדיניות, נהלים או התחייבויות חוזיות אחרות של החברה שנבקש שתפעלו לפיהם, אנו מצפים מחברי שרשרת האספקה שלנו לבצע את פעילותם העסקית בצורה אתית ותוך עמידה בכל החוקים והתקנות החלים. קוד זה נועד לקדם תרבות העומדת בכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים וכן במדיניות ונהלי החברה, לא רק כלשונם אלא גם כרוחם.


ניהול העסקים שלכם

המוניטין של החברה מבוסס על אספקת מערכות ומוצרים שיוצרים ערך ללקוח. כדי לשמור על מוניטין זה אנו שואפים למצוינות בכל מה שאנו עושים, כולל התנהלות על פי אמות מידה אתיות מובילות. אנו מצפים כי שרשרת האספקה שלנו תפעל לפי תקנים דומים.

כאשר מתעוררות סוגיות הקשורות לאתיות, עליכם להתייחס לעקרונות קוד זה. כל אחד מהעקרונות בקוד זה מהווה יסוד לאופן בו אנו מנהלים את עסקינו.

החברה מסתמכת על כך ששרשרת האספקה שלה תבחר קבלני משנה וספקים החולקים גם הם את הערכים הכלולים בקוד. חיוני שכל מי שעובד עבורנו מטעמכם ינהל עסקים באופן שנקבע על ידי הקוד.

חתימתכם על כל חוזה, ייעוץ או הזמנת רכש עם החברה, מהווה התחייבות לבצע את פעילותכם באופן התואם לקוד זה. בהתאם לכך, כל הפעילויות העסקיות שלכם הקשורות לעבודה עם החברה חייבות להתבצע באופן הוגן, אתי ובתאימות לקוד הזה ולחוקים והתקנות החלים.

על אף שהקוד כולל אמות מידה שיש לפעול לפיהן, אף מסמך יחיד אינו יכול לכסות את כל הסיטואציות. אם, מכל סיבה שהיא, פעולה לפי הקוד תסתור דרישות חוק, עליכם לציית לחוק.

 

תודה על עשיית חלקכם ועזרתכם לשמור על אמות מידה מובילות של יושרה עסקית.

מיטרוניקס בע"מ


הקוד:

1.    ציות לחוקים

עליכם לציית לכל החוקים והתקנות החלים במדינות בהן מתהלת הפעילות שלכם או ניתנים שירותיכם.

2.    סחר במידע פנים

אסור לכם ולעובדיכם להשתמש בכל מידע מהותי או מידע שלא נחשף באופן פומבי והתקבל במהלך מערכת היחסים העסקית שלכם עם החברה כבסיס למסחר, וכן אסור לכם לאפשר לאחרים לסחור במניות או בניירות ערך של החברה בצורה זו. כמו כן, מתוך הכרה בכך שמניות החברה נסחרות בבורסה, אתם נדרשים לציית לכל הכללים בדבר מסחר על בסיס מידע פנים הנוגעים לכל מגע עסקי כלשהו איתנו.

3.    הגנה על המידע

א.    הגנה על מידע סודי

החברה מחויבת להבטיח הגנה, על פי חוק ועל פי התחייבויותינו החוזיות עבור זכויות הקניין הרוחני שלה והמידע הקנייני והסודי שלה, כולל סודות מסחריים, פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים עסקיות, מידע שיווקי, כספי, משאבי אנוש, ניהולי, טכני ומידע אחר שאינו מפורסם לציבור, וכן אלה של לקוחותינו ושותפינו העסקיים. עליכם לציית לכל החוקים החלים והדרישות החוזיות שלכם בנוגע לקביעת זכויות קניין רוחני, חובות אי-גילוי והגבלות שימוש, לרבות, ללא הגבלה, הגנה מפני גילוי, וגזל או הפרה של פטנטים, זכויות יוצרים וסימני מסחר. כמו כן, אנו גם דורשים שתנקטו אמצעי אבטחה קפדניים כדי להגן על המידע הסודי והקנייני שלנו (ושל שותפינו). בעת העבודה עם החברה, עליכם לפעול בהתאם לכל התחייבות חוזית או חוקית או כל התחייבות או חובה אחרת, הנוגעות להגנה ולטיפול במידע קנייני ו/או חסוי.

ב.    שימוש במידע

השימוש במידע קנייני, סודי, אישי או כל מידע אחר ייעשה בהתאם לכל החוקים או התקנות החלים במדינה או באזור הרלוונטי בנוגע להגנת המידע, וכן בהתאם לכל התחייבות חוזית רלוונטית.

ג.     אבטחת מידע

עליכם לציית לחוקי הגנת המידע ו/או הפרטיות החלים, ועליכם להגן על מידע סודי וקנייני של אחרים, כולל מידע אישי, מפני גישה, הרס, שימוש, שינוי וחשיפה בלתי מורשים, באמצעות נהלי אבטחה פיזיים ואלקטרוניים נאותים. מצופה מכם ליישם את התקנים המקובלים בענף בנוגע להתקנה והפעלה של אמצעי אבטחת מידע, הן למערכות מחשב והן למכשירים אלקטרוניים ניידים, כדי להגן מפני תוכנות זדוניות וחשיפה בלתי מורשית של מידע קנייני ומידע אחר שנמסרו על ידי החברה. במקרה של חשד להפרה אפשרית של אבטחת מידע, חיוני לדווח לחברה על נסיבות אלה באופן מידי ובכתב.

4.    מאבק בשחיתות

א.    חוקים ותקנות נגד שחיתות

עליכם לציית לחוקים, ההוראות והתקנות נגד שחיתות המסדירים את הפעולות במדינות בהן אתם מנהלים עסקים. בקשר לעבודה איתנו, החוקים והתקנות האלה כוללים, בין היתר, ציות לחוק למניעת שחיתויות במדינות זרות (Foreign Corrupt Practices Act) של ארה"ב.

ב.    מדיניות אפס סובלנות

לחברה יש מדיניות "אפס סובלנות" נגד שחיתות, בין אם היא בוצעה ישירות על ידי עובדי החברה או באופן עקיף, באמצעות שרשרת האספקה שלנו.

ג.     תשלומים או הטבות לא חוקיים ולא נאותים

ביצוע עסקים בדרך הנכונה פירושו לעולם לא לתת או לקבל שום דבר בעל ערך על מנת להשיג יתרון עסקי או טיפול מועדף, או להפעיל השפעה בלתי נאותה, כולל הצעה, נתינה, בקשה או לקיחת שוחד מכל סוג שהוא. איסור זה כולל תשלומים ומתנות במזומן או בעין, שניתנו ישירות או דרך אחרים. אסור לכם להציע תשלומים בלתי חוקיים מכל סוג ללקוחות, ספקים, סוכניהם, נציגיהם או אחרים, או לקבל מהם תשלומים בלתי חוקיים. איסור זה כולל תשלומים שנועדו לזרז או להבטיח ביצוע של פעולה ממשלתית שגרתית כמו קבלת ויזה או שחרור ממכס, אפילו במדינות או תחומי שיפוט בהם פעילות כזו אינה מפרה את החוק המקומי.

ד.    בדיקת נאותות

מצופה מכם לבצע בדיקת נאותות סבירה על מנת לגלות ולמנוע שחיתות בכל הסדר עסקי, לרבות שותפויות, מיזמים משותפים, הסכמי קיזוז ושכירת מתווכים כגון סוכנים או יועצים.

ה.    הונאה ומרמה

אסור לכם לבקש להשיג יתרון מכל סוג שהוא על ידי התנהגות במרמה, הונאת אנשים או ביצוע טענות כוזבות, או מתן רשות למישהו אחר לעשות זאת. איסור זה כולל הונאה או גניבה מהחברה, מלקוח או מכל צד שלישי וכן מעילה ברכוש מכל סוג.

5.    ניגוד אינטרסים

מצופה מכם להימנע מכל ניגוד אינטרסים או מסיטואציות היוצרות מראית עין של ניגוד אינטרסים פוטנציאלי, ועליכם למסור הודעה לכל הצדדים המושפעים מכך במקרה שיתעורר ניגוד עניינים בפועל או בכח. נושא זה כולל ניגוד בין האינטרסים של החברה לבין האינטרסים האישיים שלכם או של עובדיכם, או האינטרסים של קרובי משפחה, חברים או מקורבים שלכם או של עובדיכם.

6.    תחרות והגבלים עסקיים

אנו מתחרים, אך בהגינות ובהתאם לחוק. לכן, כאשר אתם תומכים בנו בניהול עסקינו, עליכם לציית לחוקי התחרות החלים (המכונים לעיתים "חוקי ההגבלים העסקיים") בכל המדינות הרלוונטיות. חוקים אלה אוסרים על הבנות, הסכמים או הסדרים בין מתחרים, באופן רשמי או בלתי רשמי, המגבילים בצורה בלתי הוגנת את התחרות. אין לתאם מחירים, לתאם הצעות מחיר עם המתחרים או להשתתף בקרטל. איסור זה כולל החלפת מידע עם מתחרים על מחירים כעת, לאחרונה או בעתיד.

7.    ניהול רשומות מדויקות

מצופה מכם לנהל רשומות נאותות באופן שיוכיח את הציות לקוד זה, וכן לכל החוקים והתקנות החלים. נושא זה כולל יצירת רשומות מדויקות מבלי לשנות שום רשומה כדי להסתיר או ליצור מצג שווא לעסקה הבסיסית המיוצגת על ידי רשומה זו. כל הרשומות שנעשו או התקבלו כראיה לעסקה, ללא קשר לפורמט הרישום, חייבות לייצג באופן מלא ומדויק את העסקה או האירוע שתועדו. יש לשמור את הרשומות בהתאם לדרישות הרלוונטיות לשמירת מסמכים.

8.    חומרים שיווקיים ואינטראקציות עם המדיה

החברה שולטת על פרסום כל חומר שיווקי, הודעות לעיתונות או ראיונות לתקשורת הכוללים התייחסות לחברה, לחברות הבת שלנו, ללקוחותינו, למשתמשי הקצה שלנו או לשיתוף הפעולה שלנו אתכם. כל פרסום כזה מחייב אישור מראש ובכתב מהחברה.

9.    נהלי העסקה

א.    הטרדה

מצופה מכם להבטיח לעובדיך סביבת תעסוקה חופשית מהטרדה פיזית, מינית, פסיכולוגית ומילולית או מהתנהגות פוגעת אחרת.

ב.    אי אפליה

מצופה מכם לספק הזדמנות תעסוקה שווה לעובדים ולמועמדים לקבלה לעבודה ללא אפליה, בהתאם לכל החוקים והתקנות החלים.

ג.     שכר והטבות

עליכם לשלם לעובדים לפחות את השכר המינימלי הנדרש על פי החוק המקומי ולספק את כל ההטבות הנדרשות בחוק.

ד.    התאגדות חופשית

מצופה מכם לכבד את זכויות העובדים להתאגד בחופשיות ולהיות במגע באופן גלוי עם ההנהלה בנוגע לתנאי עבודה, ללא חשש מהטרדה, איום, עונש, הפרעה או תגמול. כמו כן, מצופה מכם להכיר ולכבד את כל זכויותיהם של העובדים לממש את זכויות ההתאגדות החופשית כדין עם כל איגוד עובדים לפי בחירתם.

ה.    עבודת ילדים

עליכם לוודא שלא נעשה שימוש בעבודת ילדים לא חוקית בביצוע העבודה. המונח "ילד" מתייחס לכל אדם שמתחת לגיל העבודה החוקי המינימלי במקום בו מבוצעת העבודה.

10. איכות הסביבה, בריאות ובטיחות

א.    ניהול של איכות הסביבה, בריאות ובטיחות

עליכם לציית לכל החוקים והתקנות החלים על איכות הסביבה, בריאות ובטיחות במקום העבודה. כמו כן מצופה ממכם ליצור מערכת ניהול מתאימה לצורך תאימות תחומי איכות הסביבה, בריאות ובטיחות.

ב.    שימור משאבי טבע

מצופה מכם לפעול באופן שמנהל סיכון באופן פעיל, שומר על משאבי הטבע ומגן על הסביבה בה אתם פועלים.

ג.     הגנה על הבריאות והבטיחות של העובדים

עליכם להגן על הבריאות, הבטיחות והרווחה של עובדיכם, קבלנים, מבקרים ואחרים שעשויים להיות מושפעים מפעילויותיכם.

11. תאימות לסחר הגלובלי

עליכם להבטיח כי הנהלים העסקיים שלכם הם בהתאם לכל החוקים והתקנות החלים על יבוא ויצוא של חלקים, רכיבים ונתונים טכניים. עליכם לספק מידע אמיתי ומדויק בנוגע לתהליכי רישוי יבוא ויצוא וקבלת רישיונות ו/או אישורי יבוא ויצוא במידת הצורך.

12. השגת מינרלים ממקור אחראי

עליכם לציית לחוקים ולתקנות החלים לגבי "מינרלי קונפליקט", הכוללים פח, טונגסטן, טנטלום וזהב. בנוסף, עליכם לקבוע מדיניות שתבטיח באופן סביר כי הרכיבים לעיל הנכללים במוצרים שאתם מייצרים אינם מממנים או מועילים באופן ישיר או עקיף הפרות חמורות של זכויות אדם. עליכם לבצע, כפי שיורה החוק או כפי שמקובל בתעשייה, בדיקת נאותות על המקור ושרשרת ההפצה של מינרלים אלה, ולדרוש זאת מהספקים שלכם.

13. חלקים מזויפים

מצופה מכם לפתח, ליישם ולתחזק שיטות ותהליכים יעילים המתאימים למוצרים שלכם על מנת למזער את הסיכון להכנסת חלקים וחומרים מזויפים למוצרים שימסרו אלינו. בנוסף, עליכם למסור הודעה למקבלי מוצרים מזויפים כאשר קיבלתם על כך אזהרה, ולהמנע מלכלול אותם במוצרים שנמסרים.

14. שדלנות

אינכם מורשים, באופן ישיר או באמצעות אחרים, לעסוק בפעילות שידול שנועדה להשפיע על מדיניות הממשלה, או על זכייה או ניהול חוזים ממשלתיים, מטעמנו או מטעם הפרויקטים שלנו, ללא אישור מראש.

15. ציפיות בקשר לתוכנית אתיקה

א.    א. הגנה ואי התנכלות לחושפי שחיתויות

מצופה מכם לספק לעובדיכם דרכים להעלאת סוגיות או חששות משפטיים או אתיים ללא חשש מהתנכלות. כמו כן, מצופה ממכם לנקוט בפעולות למניעה, גילוי ותיקון של פעולות התנכלות. מדיניות החברה אוסרת על התנכלות נגד אדם שעושה מאמץ בתום לב לדווח על הפרות אפשריות של העקרונות בקוד זה.

ב.    השלכות של הפרת הקוד

במקרה ועקרונות קוד זה לא יתממשו, יתכן כי נבחן את הקשר העסקי, ונבצע פעולות מתקנות בכפוף לתנאי חוזי הרכש הקשורים.

ג.     מדיניות אתיקה

בהתחשב בגודל ובאופי העסק, מצופה מכם ליצור מערכות ניהול התומכות בציות לחוקים ותקנות, וכן בעקרונות האמורים בקוד זה. מומלץ ליצור קוד התנהלות בכתב משלכם, ולהעביר את העקרונות האלה במורד הזרם לגופים המספקים לכם סחורות ושירותים.

16. דיווח על חששות

א.    פיקוח עצמי ודיווח

מצופה מכם לפקח באופן עצמי על עמידתכם בקוד זה ולדווח מייד על כל חשש בענייני יושרה שקשור או משפיע על החברה, בין אם החשש קשור לחברה שלכם או לא. אם תתבקשו, מצופה מכם לסייע לחברה בחקירת חששות.

ב.    איש קשר לצורך דיווח

דיווח מהיר הוא עניין קריטי. ניתן להעלות חששות על ידי פנייה למנהל הבקרות של החברה בדוא"ל: eyal.yona@maytronics.com.

17. זכות לבצע ביקורת

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבדוק מעת לעת את הנהלים העסקיים שלכם כדי להבטיח ציות לקוד זה. מצופה מכם להענות לפניות סבירות שלנו הקשורות לעבודתכם עבורנו ולשתף פעולה עם ביקורות ובדיקות.

18. הסכמה

בחתימה על קוד ההתנהלות לספקים של החברה, הספק מאשר כי קרא, הבין והסכים לעקרונות הנדרשים להתנהלות עסקית נאותה כמתואר לעיל.

 


שם: ________________

 

תאריך: _______________